นโยบายคุณภาพ

ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์                            

ลดการคืนสินค้า

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ลดข้อร้องเรียนของลูกค้า